Geopark: Sydfynske Øhav Vildtreservat

Gå i historiens spor

Introduktion

Det Sydfynske Øhav Vildtreservat er lavvandet og en varierende kystlinje med laguner, strande, enge, klipper og vanddæmninger giver fremragende levevilkår for en lang række almindelige kystfuglearter. Vildtreservatet består af det østlige og det meste lavvandede del af øgruppen og omfatter 220 km2. En række øer og holme samt strandenge på de større øer og på Monnet, som alle er beskyttet af vildtreservatets retsakt, sikrer restriktioner for jagt, windsurfing og offentlig adgang. Det marine territorium inden for vildtreservatet er opdelt i flere forskellige beskyttelseszoner med forskellige restriktioner for jagt, offentlig adgang mv.

Habitatbeskrivelse

Vildtreservatet er ynglehabitat for en lang række almindelige kystfuglearter. De gode levevilkår i området skyldes lavvandsområdet og de varierende kyster med kystlaguner, strande, enge, klipper og vanddæmninger samt mindre skove på øerne. Flere sjældne plantearter er knyttet til strandengene, og derfor anses området for at være et botanisk brændpunkt. Derudover er området rasteplads for en lang række fuglearter, hvoraf knopsvane (Cygnus olor), sangsvane (Cygnus Cygnus), knortegås (Branta bernicla), bramgås (Branta leucopsis), blishøne (Fulica). atra), gravand (Tadorna tadorna), pibeand (Anas penelope), krikand (Anas crecca), gråand (Anas platyrhynchos), troldand (Aythya fuligula), bjergand (Aythya marila) og en lang række forskellige vadefugle.

Beskyttelse og lovgivning

Det Sydfynske Øhav Vildtreservat er udpeget i henhold til Ramsarkonventionen (sted 17). Ramsar-området er en del af EU's Natura 2000-netværk. Det Sydfynske Vildtreservat blev oprettet i 1996, og lovdeklarationen blev revideret i 2007. Formålet med Vildtreservatet er at sikre eksistensen af ​​uforstyrrede raste-, fodrings- og yngleområder for fuglelivet. Jagt fra motorbåde er forbudt i hele reservatet. Visse dele af området tillader jagt fra et forankret fartøj, mens det i andre områder slet ikke er tilladt at jage (se figur 1-1). Der er også restriktioner på kite og windsurfing samt offentlig adgang.

Offentlig adgang

Vildtreservatet er opdelt i forskellige beskyttelseszoner. Figur 2-1 viser denne zoneinddeling. Områderne med rød skravering angiver områder, hvor offentlighedens adgang er forbudt fra 1. marts til 15. juli. Prikkede områder angiver områder, hvor surfing er forbudt fra 1. september til 31. maj. Krydsskraverede områder angiver, hvor surfing er forbudt hele året.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Sydfynske Øhav Vildtreservat

  • 5700 Svendborg
  • Tlf. (+45)