Vandplasken

Gå i historiens spor

Nørlevkæret og Vandplasken ved Kærsgård Strand ligger neden for den gamle kystskrænt. Kombinationen af årtiers afgræsning, rent, næringsfattigt vand og kalk i jordbunden er medvirkende til, at området rummer en helt unik flora. Herudover er området også helt speciel i forhold til mosser, larver, svampe og insekter. I Danmark er det sandsynligvis det område, der rummer flest sjældne og halvsjældne arter. Her findes f.eks. vendsyssel-gøgeurt, sort skæne og sommerfuglen okkergul pletvinge. Området er udpeget som Natura 2000 område og fredet. Der er ikke offentlig adgang i de mest sårbare og værdifulde områder.

Lobeliesøen ”Vandplasken” er udpeget som særligt naturvidenskabeligt interesseområde pga. dens beliggenhed i det upåvirkede og fredede klitområde. Området omkring Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å er et varieret klitlandskab, som dels ligger på hævet havbund og dels oven for stenalderhavets kystlinie. Klitterne er overvejende kalkholdige og meget artsrige. Der er ikke offentlig adgang i indhegningen, hvor der, af hensyn til fredningen, afgræsses af kreaturer.

Fra stenalderhavets gamle kystskrænt, ‘Lien’, har den fugleinteresserede god udsigt over ”Vandplasken”.

 

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Hirtshals info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Hirtshals

  • Vandplasken
  • Udmunding ved Liver Å
    9850 Hirtshals